Rozmiar: 100349 bajtów
Rozmiar: 862 bajtów Rozmiar: 700 bajtów Rozmiar: 877 bajtów
Rozmiar: 694 bajtów
Rozmiar: 29595 bajtów

Dźwignia przedsiębiorczości

:: Dotacje dla osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą ::

Strona 1 Przejdź do: Strona 2

Zaproszenie na konferencję

Dodano: 22.06.2012

Zaproszenie na konferencję podsumowujacą projektLista rankingowa wniosków o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego

Dodano: 15.11.2011

Informujemy, że Komisja Oceny Wniosków o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu "Dźwignia przedsiębiorczości", zakończyła pracę i ustaliła ostateczną listę rankingową wniosków o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego.
W terminie naboru do biura projektu wpłynęło 18 wniosków. Wszystkie wnioski zostały poddane ocenie formalnej i przekazane do oceny merytorycznej na posiedzenie KOW. W wyniku prac Komisji ustalono listę rankingową, którą publikujemy poniżej:

OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA
WNIOSKÓW O UDZIELENIE
PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

Lista wniosków rekomendowanych do udzielenia przedłużonego wsparcia pomostowego

Pozycja     w rankingu

Numer wniosku

Punktacja

Przyznana kwota wsparcia w zł

1

16/WPP/DzP

68

4 800,00

2

03/WPP/DzP

66

4 800,00

3

13/WPP/DzP

66

4 800,00

4

01/WPP/DzP

60

4 800,00

5

17/WPP/DzP

60

4 800,00

6

05/WPP/DzP

58

4 800,00

7

08/WPP/DzP

58

4 800,00

8

12/WPP/DzP

58

4 800,00

9

18/WPP/DzP

58

4 800,00

10

15/WPP/DzP

56

4 800,00

Lista rezerwowa wniosków do udzielenia przedłużonego wsparcia pomostowego

Pozycja     w rankingu

Numer wniosku

Punktacja

Rekomendowana kwota wsparcia w zł

1

14/WPP/DzP

54

4 800,00

2

06/WPP/DzP

53

4 800,00

3

09/WPP/DzP

52

4 800,00

4

07/WPP/DzP

50

4 800,00

5

10/WPP/DzP

50

4 800,00

6

11/WPP/DzP

50

4 800,00

7

04/WPP/DzP

46,5

4 800,00

8

02/WPP/DzP

45

4 800,00

Osoby których wnioski zostały wyłonione do udzielenia wsparcia zobowiązane są do podpisania umowy ze Zrzeszeniem Kupców i Przedsiębiorców do końca listopada br.
O terminie podpisania umowy będziemy Państwa powiadamiać indywidualnie.Nabór wniosków o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego

Dodano: 17.10.2011

Rozpoczynamy nabór wniosków o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu "Dźwignia przedsiębiorczości". Uczestnicy projektu mogą składać wnioski w terminie od 18 października do 31 października 2011 r.

Do pobrania:

1. Wzór wniosku o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego

2. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis

3. Oświadczenie o niezaleganiu ZUS

4. Oświadczenie o niezaleganiu - podatki

4. Formularz informacji przedstawianej przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Karta oceny merytorycznej (do wglądu).Zmiana godzin pracy biura projektu "Dźwignia przedsiebiorczości"

Dodano: 12.09.2011

Informujemy, że od dnia 12 września 2011 r. ulegają zmianie godziny pracy biura projektu "Dźwignia przedsiębiorczości".

Poniedziałek: 7.30 - 15.30
Wtorek: 7.30 - 15.30
Środa: 7.30 - 15.30
Czwartek: 9.30 - 17.30
Piątek: 9.30 - 17.30
Sobota/Niedziela: nieczynneAktualne dokumenty do pobrania

Aktualizacja: 09.06.2011


Do umowy: finansowe/pomostowe:
1. Kwestionariusz dot. dochodów i majątku uczestnika projektu dodano: 03.06.2011

2. Kwestionariusz dot. dochodów i majątku poręczyciela dodano: 03.06.2011

3. Harmonogram rzeczowo-finansowy wydatkowania środków na rozwój przedsiębiorczości dodano: 03.06.2011

4. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku kalendarzowym oraz w 2 latach poprzedzających wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie (jeśli dotyczy) dodano: 03.06.2011
lub
5. Oświadczenie o nieskorzystaniu z pomocy de mini mis dodano: 03.06.2011

6. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zgodnie ze wzorem zawartym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010, Dz. U. 2010, Nr 53, poz. 311) dodano: 03.06.2011

7. Oświadczenie o nieuzyskaniu pomocy publicznej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis dodano: 03.06.2011
lub
8. Oświadczenie o wielkości i przeznaczeniu pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis.

9. Informacja o numerze rachunku bankowego przeznaczonego do obsługi środków finansowych w ramach udzielonego wsparcia dodano: 03.06.2011

10. Wzór: Umowa o udzieleniu wsparcia finansowego dodano: 09.06.2011

11. Wzór: Umowa o udzieleniu podstawowego wsparcia pomostowego dodano: 09.06.2011


Do dokumentowania zakupów sprzętu używanego:

Deklaracja pochodzenia sprzętu używanego (.doc) (.pdf) dodano: 09.06.2011

Oświadczenie do zakupionego sprzętu używanego (.doc) (.pdf) dodano: 09.06.2011

Do dokumentowania zakupów sprzętu o znacznej wartości, prac budowlanych i płatności gotówkowych:
Poniższe dokumenty są wzorami z których można skorzystać. Akceptujemy również inne podobne dokumenty wystawiane przez dostawców.
Protokół odbioru prac dodano: 09.06.2011
Protokół odbioru sprzętu dodano: 09.06.2011
W przypadku płatności gotówkowych:
Pokwitowanie odbioru gotówki dodano: 09.06.2011
Uwaga: w przypadku dokonywania odboru/zakupów gotówkowych minimalnym wymogiem są zapisy/stemple na dokumentach księgowych "Zapłacono gotówką", "Towar wydano" etc. W przypadku znacznej wartości zakupów/płatności gotówkowych prosimy o pobieranie w/w dokumentów.

Regulamin:
>>> Aneks 1/2011 do Regulaminu uczestnictwa w projekcie >>>
>>> Regulamin uczestnictwa w projekcie >>>Ważna informacja dla uczestników dotycząca zabezpieczenia umowy

Dodano: 02.06.2011

W celu określenia sposobu zabezpieczenia umowy prosimy wszystkich uczestników o dostarczenie do biura projektu Dźwignia przedsiębiorczości oświadczenia o dochodach i stanie majątkowym do dnia 8 czerwca br.
>>> kwestionariusz dla uczestnika >>>
W celu uwiarygodnienia zawartych w oświadczeniu danych prosimy o przedstawienie odpowiednich zaświadczeń, wypisów, aktów własności, dowodów rejestracyjnych itp.
W w/w formularzu proponują Państwo formę zabezpieczenia lub dwie do wyboru.
Zastrzegamy sobie, że biuro projektu ma prawo nie zaakceptować proponowanej formy zabezpiecznia.


W przypadku planowanego zabezpieczenia w formie weksla in blaco z dwoma poręczycielami, poręczyciel w celu akceptacji przez biuro projektu musi również dostarczyć podobne oświadczenie wraz z załącznikami.
>>> kwestionariusz dla poręczyciela >>>
Zastrzegamy, że biuro ma prawo nie zaakcpetować poręczyciela
Formy zabezpieczenia (w kolejności od najbardziej akceptowalnych):
1. gwarancja bankowa
lub gwarancja ubezpieczeniowa,
2. weksel własny z poręczeniem wekslowym (2 poręczycieli)
lub akt notarialny o poddaniu się egzekucji
3. blokada rachunku bankowego
lub zastaw na prawach lub rzeczach

Oświadczenie które Państwo złożą jeszcze raz zostanie przez Państwa potwierdzone za zgodność ze stanem faktycznym w dniu podpisania umowy oraz w dniu ustanawiania zabezpieczenia.

Ew. koszty ustanowienia zabezpieczenia nie będą refundowane.Ostateczne listy rankingowe wniosków na otrzymanie wsparcia finansowego oraz wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego

Dodano: 26.05.2011

Informujemy, że Komisja Oceny Wniosków na otrzymanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości oraz o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego w ramach projektu "Dźwignia przedsiębiorczości", zakończyła pracę i ustaliła ostateczną listę rankingową wniosków na otrzymanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości oraz ostateczną listę rankingową wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego.
Listy rankingowe publikujemy poniżej:

OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA
WNIOSKÓW NA OTRZYMANIE WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Lista wniosków rekomendowanych do wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości

Pozycja     w rankingu

Numer wniosku

Punktacja

Przyznana kwota wsparcia w zł

1

11/WF/DzP

85

40 000,00

2

14/WF/DzP

82

40 000,00

3

25/WF/DzP

81,5

40 000,00

4

28/WF/DzP

80,5

40 000,00

5

07/WF/DzP

79,5

40 000,00

6

19/WF/DzP

78,5

40 000,00

7

16/WF/DzP

78

40 000,00

8

06/WF/DzP

78

40 000,00

9

12/WF/DzP

77,5

40 000,00

10

20/WF/DzP

77

40 000,00

11

10/WF/DzP

76,5

40 000,00

12

03/WF/DzP

74

40 000,00

13

01/WF/DzP

74

40 000,00

14

02/WF/DzP

74

40 000,00

15

23/WF/DzP

70

40 000,00

16

18/WF/DzP

70

40 000,00

17

26/WF/DzP

69

40 000,00

18

27/WF/DzP

67

40 000,00

19

29/WF/WP

66,5

40 000,00

20

09/WF/DzP

65,5

40 000,00

Lista rezerwowa wniosków do wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości

Pozycja     w rankingu

Numer wniosku

Punktacja

Rekomendowana kwota wsparcia w zł

1

21/WF/DzP

65

40 000,00

2

04/WF/DzP

63,5

40 000,00

3

13/WF/DzP

63

25 000,00

4

05/WF/DzP

63

40 000,00

5

24/WF/DzP

63

40 000,00

6

22/WF/DzP

62,5

40 000,00

7

15/WF/DzP

62,5

40 000,00

Lista wniosków nie zakwalifikowanych do otrzymania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości

Pozycja     w rankingu

Numer wniosku

Punktacja

Rekomendowana kwota wsparcia w zł

1

17/WF/DzP

57

0,00

2

08/WF/DzP

54,5

0,00OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA
WNIOSKÓW O PRZYZNANIE
PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

Lista wniosków rekomendowanych do przyznania
podstawowego wsparcia pomostowego

Pozycja
w rankingu

Numer wniosku

Punktacja

Przyznana kwota wsparcia w zł

1

11/WP/DzP

67

4 800,00

2

14/WP/DzP

66

4 800,00

3

12/WP/DzP

65

4 800,00

4

16/WP/DzP

65

4 800,00

5

20/WP/DzP

65

4 800,00

6

02/WP/DzP

64

4 800,00

7

03/WP/DzP

64

4 800,00

8

28/WP/DzP

63,5

4 800,00

9

26/WP/DzP

63

4 800,00

10

10/WP/DzP

60

4 800,00

11

01/WP/DzP

59

4 800,00

12

06/WP/DzP

57,5

4 800,00

13

18/WP/DzP

56,5

4 800,00

14

23/WP/DzP

56,5

4 800,00

15

27/WP/DzP

55,5

4 800,00

16

19/WP/DzP

52,5

4 800,00

17

25/WP/DzP

51

2 820,00

18

07/WP/DzP

50

4 800,00

19

09/WP/DzP

55,5

4 800,00

20

29/WP/DzP

33

3 540,00

Lista rezerwowa wniosków do przyznania
podstawowego wsparcia pomostowego

Pozycja     w rankingu

Numer wniosku

Punktacja

Rekomendowana kwota wsparcia w zł

1

21/WP/DzP

60,5

4 800,00

3

05/WP/DzP

54,5

4 800,00

4

15/WP/DzP

54,5

4 800,00

5

04/WP/DzP

52

4 800,00

6

22/WP/DzP

52

4 800,00

7

24/WP/DzP

52

4 800,00

8

08/WP/DzP

50

4 800,00

9

17/WP/DzP

43,5

4 800,00

10

13/WP/DzP

42

4 800,00

Wnioski z listy rezerwowej mogą uzupełnić listę wniosków, które otrzymają wsparcie finansowe w następujących przypadkach:
- Uczestnik projektu, którego wniosek znalazł się na liście objętej wsparciem zrezygnował z dalszego udziału w projekcie,
- Uczestnik projektu, którego wniosek znalazł się na liście objętej wsparciem nie spełnił warunków wypływających bezpośrednio z odpowiednich umów zawartych pomiędzy nim a Projektodawcą lub zawartych w Regulaminie uczestnictwa w projekcie.
W razie zaistnienia takiej sytuacji kolejne osoby z listy rezerwowej będą o tym fakcie powiadamiane.


Informacje dla osób których wnioski zostały wytypowane do dofinansowania:

Zgodnie z regulaminem uczestnictwa projektu "Dźwignia przedsiębiorczości" uczestnicy projektu których wnioski zostały wytypowane do dofinansowania zobowiązane są do zarejestrowania działalności gospodarczej ze wskazaną datą rozpoczęcia działalności która została określona w Biznesplanie w urzędzie miasta/gminy zgodnym z miejscem zamieszkania podanym przez uczestnika w dokumentacji rekrutacyjnej i wnioskach.
Przypominamy również, że rodzaj rejestrowanej działalności PKD musi być zgodny z podanym w Biznesplanie.

Po zarejestrowaniu działalności w celu podpisania umowy o udzieleniu wsparcia finansowego uczestnik zobowiązany jest do dostarczenia do dnia 10 czerwca br. do Biura projektu następujących dokumentów:
1) kopia dokumentu poświadczającego zarejestrowanie działalności gospodarczej (wraz z oryginałem do wglądu),
2) kopia dokumentu poświadczającego nadanie numeru REGON dla prowadzonej działalności gospodarczej (wraz z oryginałem do wglądu),
3) kopia dokumentu poświadczającego zgłoszenie w ZUS (ZUA, ZUS ZFA/ZPA)/ KRUS prowadzonej działalności gospodarczej (wraz z oryginałem do wglądu),
4) zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy wydatkowania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości,
5) oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku kalendarzowym oraz w 2 latach poprzedzających wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie (jeśli dotyczy) lub oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w w/w okresie,
6) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zgodnie ze wzorem zawartym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010, Dz. U. 2010, Nr 53, poz. 311),
7) sprawozdanie finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzane zgodnie z przepisami o rachunkowości (jeśli Uczestnik/Uczestniczka projektu zobowiązany/-a jest do ich sporządzania),
8) oświadczenie o nieuzyskaniu pomocy publicznej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis / oświadczenie o wielkości i przeznaczeniu pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis.

Kopie dokumentów wymienionych w punktach 1, 2, 3 i 5 (zaświadczenia) zostaną potwierdzone za zgodność z oryginałem przez przedstawiciela Zrzeszenia Kupców i Przedsiębiorców w Koszalinie w dniu ich dostarczenia do Biura projektu na podstawie okazanych oryginałów.
Wzory dokumentów wymienionych w punktach 4, 5, 6, 8 oraz wzór Umowy o udzieleniu wsparcia finansowego są dostępne na stronie internetowej projektu www.dzwigniaprzedsiebiorczosci.zkip.pl.

W celu przyspieszenia otrzymania wpisu do EDG i REGON mogą państwo zadeklarować w urzędzie odbiór osobisty (należy się upewnić w urzędzie w jakim terminie zostanie Pani/Panu doręczony).
O terminie podpisania Umowy o udzieleniu wsparcia finansowego określającej wartość i warunki wypłaty środków oraz stanowiącej podstawę ich wypłacenia uczestnicy zostana powiadomieni w dniu dostarczenia w/w dokumentów do Biura projektu.

Informujemy jednocześnie, że warunkiem wypłaty pierwszej transzy przyznanych środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości jest wniesienie zabezpieczenia opiewającego na całą przyznaną kwotę w terminie 14 dni od daty podpisania Umowy o udzieleniu wsparcia finansowego. Formami zabezpieczenia mogą być:
" poręczenie,
" weksel z poręczeniem wekslowym (aval),
" weksel własny,
" gwarancja bankowa,
" zastaw na prawach lub rzeczach,
" blokada rachunku bankowego,
" akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika.
O wyborze formy zabezpieczenia zadecyduje Zrzeszenie Kupców i Przedsiębiorców w porozumieniu
z Uczestnikiem/Uczestniczką projektu.

Podpisanie Umowy o udzieleniu podstawowego wsparcia pomostowego, określającej wysokość przyznanych środków finansowych i warunki ich wypłaty oraz stanowiącej podstawę ich wypłacenia, będzie miało miejsce w dniu podpisania Umowy o udzieleniu wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości
Wzór Umowy o udzieleniu podstawowego wsparcia pomostowego dostępny jest na stronie internetowej projektu www.dzwigniaprzedsiebiorczosci.zkip.pl .
W dniu podpisania w/w umów uczestnikowi zostaną wydane zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis.Strona 1 Przejdź do: Strona 2


Człowiek - najlepsza inwestycja

www.efs.gov.pl

Rozmiar: 709 bajtów
Rozmiar: 879 bajtów Rozmiar: 708 bajtów Rozmiar: 832 bajtów

(c) ZKiP 2010