Rozmiar: 100349 bajtów
Rozmiar: 862 bajtów Rozmiar: 700 bajtów Rozmiar: 877 bajtów
Rozmiar: 694 bajtów
Rozmiar: 29595 bajtów

Dźwignia przedsiębiorczości

:: Dotacje dla osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą ::

Strona 2 Przejdź do: Strona 1

Wstępne listy rankingowe wniosków na otrzymanie wsparcia finansowego oraz wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego

Aktualizacja: 10.05.2011

W wyniku prac Komisji Oceny Wniosków w ramach projektu "Dźwignia przedsiębiorczości" zostały utworzone wstępne listy rankingowe wniosków na otrzymanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości oraz wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego. Listy podzielone są na wnioski rekomendowane do wsparcia (po 18 wniosków), wnioski rezerwowe oraz wnioski nie zakwalifkowane do wsparcia.

WSTĘPNA LISTA RANKINGOWA
WNIOSKÓW NA OTRZYMANIE WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Pozycja w rankingu

Numer wniosku

Punktacja

Rekomendowana kwota wsparcia w zł

Lista wniosków rekomendowanych do wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości

1

11/WF/DzP

85

40 000,00

2

14/WF/DzP

82

40 000,00

3

25/WF/DzP

81,5

40 000,00

4

28/WF/DzP

80,5

40 000,00

5

07/WF/DzP

79,5

40 000,00

6

19/WF/DzP

78,5

40 000,00

7

16/WF/DzP

78

40 000,00

8

06/WF/DzP

78

40 000,00

9

12/WF/DzP

77,5

40 000,00

10

20/WF/DzP

77

40 000,00

11

10/WF/DzP

76,5

40 000,00

12

23/WF/DzP

74,5

24 000,00

13

03/WF/DzP

74

40 000,00

14

01/WF/DzP

74

40 000,00

15

02/WF/DzP

74

40 000,00

16

18/WF/DzP

70

40 000,00

17

26/WF/DzP

69

40 000,00

18

27/WF/DzP

67

40 000,00

Lista rezerwowa wniosków do wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości

1

29/WF/DzP

66,5

40 000,00

2

09/WF/DzP

65,5

40 000,00

3

05/WF/DzP

64

40 000,00

4

04/WF/DzP

63,5

40 000,00

5

13/WF/DzP

63

25 000,00

6

24/WF/DzP

63

40 000,00

7

22/WF/DzP

62,5

40 000,00

8

15/WF/DzP

62,5

40 000,00

Lista wniosków nie zakwalifikowanych do otrzymania wsparcia finansowego na rozwój przedsiebiorczości

1

21/WF/DzP

65,5

0,00

2

17/WF/DzP

57

0,00

3

08/WF/DzP

51

0,00WSTĘPNA LISTA RANKINGOWA
WNIOSKÓW O PRZYZNANIE
PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

Pozycja w rankingu

Numer wniosku

Punktacja

Rekomendowana kwota wsparcia w zł

Lista wniosków rekomendowanych do przyznania
podstawowego wsparcia pomostowego

1

11/WP/DzP

67

4 800,00

2

14/WP/DzP

66

4 800,00

3

12/WP/DzP

65

4 800,00

4

16/WP/DzP

65

4 800,00

5

20/WP/DzP

65

4 800,00

6

02/WP/DzP

64

4 800,00

7

03/WP/DzP

64

4 800,00

8

28/WP/DzP

63,5

4 800,00

9

26/WP/DzP

63

4 800,00

10

10/WP/DzP

60

4 800,00

11

01/WP/DzP

59

4 800,00

12

06/WP/DzP

57,5

4 800,00

13

18/WP/DzP

56,5

4 800,00

14

23/WP/DzP

56,5

4 800,00

15

27/WP/DzP

55,5

4 800,00

16

19/WP/DzP

52,5

4 800,00

17

25/WP/DzP

51

2 820,00

18

07/WP/DzP

50

4 800,00

Lista rezerwowa wniosków do przyznania
podstawowego wsparcia pomostowego

1

21/WP/DzP

60,5

4 800,00

2

09/WP/DzP

55,5

4 800,00

3

05/WP/DzP

54,5

4 800,00

4

15/WP/DzP

54,5

4 800,00

5

04/WP/DzP

52

4 800,00

6

22/WP/DzP

52

4 800,00

7

24/WP/DzP

52

4 800,00

8

08/WP/DzP

50

4 800,00

9

17/WP/DzP

43,5

4 800,00

10

13/WP/DzP

42

4 800,00

11

29/WP/DzP

33

3 540,00


Ostateczne listy rankingowe zostaną opublikowane po zakończeniu procedury odwoławczej. Przyjmowanie odwołań od wyników zostanie zakończone 17 maja o godz. 17.30 - liczy się data złożenia/wpływu protestu.Zakończenie prac Komisji Oceny Wniosków

Aktualizacja: 04.05.2011

W dniach 27-29 kwietnia br. obradowała Komisja Oceny Wniosków na otrzymanie wsparcia finansowego oraz wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego w ramach projektu "Dźwignia przedsiębiorczości". Prace komisji zostały zakończone protokołem oraz ustaleniem wstępnej listy rankingowej ocenionych wniosków. Protokół został przekazany do zatwierdzenia Instytucji Pośredniczącej. Planowany termin ogłoszenia wstępnej listy rankingowej to przyszły tydzień (9-13 maja).Regulamin Komisji Oceny Wniosków

Aktualizacja: 27.04.2011

Publikujemy zatwierdzony Regulaminu prac Komisji Oceny Wniosków wraz z załącznikami. Prosimy zapoznać się z regulaminem gdyż zawiera on istotne informacje dot. procedury składania wniosków i procedury odwoławczej. Załączniki zawierają informacje na temat punktacji jaką będzie przyznawać Komisja za poszczególne punkty biznes planu.
Regulamin wraz z załącznikami został ostatecznie zatwierdzony przez Instytucję Pośredniczącą - WUP w Szczecinie.
>>> Regulamin Komisji Oceny Wniosków - projekt >>>
>>> Załącznik nr 1 - Deklaracja poufności i bezstronności >>>
>>> Załącznik nr 2 - Karta oceny formalnej wniosków >>>
>>> Załącznik nr 3 - Karta oceny merytorycznej wniosku - wsparcie finansowe >>>
>>> Załącznik nr 4 - Karta oceny merytorycznej - wsparcie pomostowe >>>
>>> Załącznik nr 5 - Karta oceny merytorycznej - przedłużone pomostowe >>>Zmiany w regulaminie uczestnictwa

Aktualizacja: 06.04.2011

W dniu 1 kwietnia br. został opracowany aneks do regulaminu uczestnictwa w projekcie "Dźwignia przedsiębiorczości".
Zmiany w regulaminie dotyczą kwestii które zostały przedstawione uczestnikom projektu w trakcie szkolenia "ABC przedsiębiorczości" w dniu 27 marca br. i dotyczą:
- uproszczenie procedury składania wniosków na otrzymanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości - brak konieczności składania umów najmu/aktów własności lokalu i kosztorysów budowlanych na tym etapie,
- skreślenie 2 załączników do wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego i doprecyzowanie zapisu mówiącego, że wnioski te podlegają ocenie merytorycznej w przypadku uzyskania wymaganego minimum punktów za biznes plan,
- doprecyzowanie procedury odwoławczej od decyzji Komisji Oceny Wniosków - usunięcie zapisu dot. progu min. 60% punktów - każdy uczestnik będzie mógł złożyć wniosek o powtórne rozpatrzenie wniosku/biznes planu.
>>> pobierz Aneks >>>Dokumenty do pobrania dla uczestników

Aktualizacja: 06.04.2011

1. >>> Wzór wniosku na otrzymanie wsparcia finansowego >>>
załączniki:
   a) ksero dowodu osobistego
   b) >>> Wzór BIZNES PLANU (.doc) >>> (poprawka techniczna 5.IV)
   c) >>> Wzór Harmonogramu rzeczowo-finansowego >>>

2. >>> Wzór wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego >>>
załączniki:
   a) ksero dowodu osobistego
   b) >>> Wzór o świadczenia o wysokości otrzymanej pomocy de minimis 2009-2011 >>>

Regulamin:
>>> Aneks 1/2011 do Regulaminu uczestnictwa w projekcie >>>
>>> Regulamin uczestnictwa w projekcie >>>

Inne:
>>> Program szkolenia ABC przedsiębiorczości - GRUPA 1 >>>
>>> Program szkolenia ABC przedsiębiorczości - GRUPA 2 >>>POPRAWKA techniczna w biznes planie

Aktualizacja: 05.04.2011

W związku ze zgłaszanymi przez niektórych uczestników projektu problemami z tabelami zawartymi w biznes planie "nachodzenie" i "chowanie się" tabel za margines strony publikujemy poprawiony dokument Word formularza Biznes planu - do pobrania poniżej. Wprowadzone zmiany są wyłącznie technicznie, nie wprowadzają zmian w treści i formie biznes planu. Ci z Państwa którzy nie mieli tego typu problemu nie muszą przenosić danych do nowego formularza.Termin naboru wniosków

Aktualizacja: 05.04.2011

Nabór Wniosków na przyznanie wsparcia finansowego oraz Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego potrwa od 8 kwietnia 2011 r. od godz. 9:30 do 18 kwietnia 2011 r. do godz. 17:30. Dokumenty należy składać osobiście lub pocztą w biurze projektu - liczy się data wpływu.Ostateczna lista rankingowa

Dodano: 09.03.2011

W dniu 8 marca 2011 r. obradowała Komisja Rekrutacyjna dokonując III etapu rekrutacji: rozpatrzenia odwołań oraz ustalenia Ostatecznej listy rankingowej kandydatów na uczestników projektu "Dźwignia przedsiębiorczości". W wyniku prac Komisji rekrutacyjnej ustalona została lista rankingowa przedstawiona poniżej.

OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA

Pozycja w rankingu

Nr ID kandydata

Suma punktów

Osoby zakwalifikowane do uczestnictwa w projekcie

1

054/DzP

74

2

016/DzP

73,5

3

073/DzP

73

4

005/DzP

73

5

098/DzP

70,5

6

051/DzP

70,5

7

092/DzP

70,5

8

044/DzP

69

9

062/DzP

67,5

10

031/DzP

67

11

011/DzP

66

12

048/DzP

65

13

081/DzP

64,5

14

050/DzP

63

15

014/DzP

61,5

16

068/DzP

61,5

17

102/DzP

61,5

18

038/DzP

61

19

103/DzP

60,5

20

013/DzP

59,5

21

056/DzP

59,5

22

095/DzP

58,5

23

058/DzP

58

24

015/DzP

58

25

034/DzP

58

26

053/DzP

58

27

069/DzP

57,5

28

100/DzP

57,5

29

047/DzP

57

30

012/DzP

56

Lista rezerwowa

31

028/DzP

56

32

084/DzP

56

33

032/DzP

55,5

34

074/DzP

55,5

35

030/DzP

55

36

077/DzP

55

37

099/DzP

55

38

057/DzP

54,5

39

096/DzP

53,5

40

001/DzP

52,5

41

087/DzP

52,5

42

093/DzP

52

43

021/DzP

52

44

027/DzP

51,5

45

033/DzP

51

46

019/DzP

50

47

023/DzP

50

48

037/DzP

49,5

49

055/DzP

49,5

50

007/DzP

47,5

51

025/DzP

47,5

52

097/DzP

47

53

075/DzP

46,5

54

086/DzP

46

55

004/DzP

46

56

072/DzP

45

57

079/DzP

45

58

052/DzP

45

59

071/DzP

44,5

60

104/DzP

44,5

61

080/DzP

44

62

089/DzP

43,5

63

045/DzP

41,5

64

024/DzP

41,5

65

049/DzP

40,5

66

067/DzP

40,5

67

026/DzP

40

Lista osób nie zakwalifikowanych (ocena poniżej 40 punktów)

-

088/DzP

39

-

091/DzP

38,5

-

041/DzP

37,5

-

063/DzP

37,5

-

065/DzP

37,5

-

003/DzP

36

-

060/DzP

36

-

106/DzP

36

-

090/DzP

35,5

-

008/DzP

35,5

-

035/DzP

35

-

042/DzP

34,5

-

061/DzP

34

-

010/DzP

34

-

029/DzP

33,5

-

039/DzP

33,5

-

020/DzP

32

-

101/DzP

31

-

085/DzP

28

-

046/DzP

27,5

-

059/DzP

27

-

036/DzP

25

-

094/DzP

25

-

066/DzP

24

-

064/DzP

15

-

082/DzP

10

-

076/DzP

5

-

083/DzP

5

Lista kandydatów odrzuconych na etapie oceny formalnej

-

002/DzP

0

-

006/DzP

0

-

009/DzP

0

-

017/DzP

0

-

018/DzP

0

-

022/DzP

0

-

043/DzP

0

-

070/DzP

0

-

078/DzP

0

-

105/DzP

0

Do projektu zakwalifikowało się 30 osób w tym: 26 osób w wyniku II etapu rekrutacji (1 osoba zrezygnowała) i 4 osoby w wyniku III etapu rekrutacji.
Osoby które składały odwołanie od wyników II etapu zostaną powiadomione pisemnie o wynikach rozpatrzenia protestów.

Wszystkim kandydatom serdecznie dziękujemy za zainteresowanie "Dźwignią przedsiębiorczości" i uczestnictwem w rekrutacji.Wyniki rekrutacji kandydatów na uczestników projektu "Dźwignia przedsiębiorczości"

Dodano: 15.02.2011

W dniu 11 lutego 2011 r. zakończyła obrady Komisja Rekrutacyjna oceniająca dokumenty rekrutacyjne kandydatów na uczestników projektu "Dźwignia przedsiębiorczości".
W wyniku prac Komisji, zgodnie z Regulaminem rekrutacji, ustalona została wstępna lista rankingowa:

Wstępna lista rankingowa

Pozycja w rankingu

Nr ID kandydata

Suma punktów

Kandydaci zakwalifikowani do udziału w projekcie

1

054/DzP

74

2

016/DzP

73,5

3

073/DzP

73

4

005/DzP

73

5

098/DzP

70,5

6

051/DzP

70,5

7

092/DzP

70,5

8

044/DzP

69

9

062/DzP

67,5

10

031/DzP

67

11

011/DzP

66

12

048/DzP

65

13

081/DzP

64,5

14

040/DzP

64

15

050/DzP

63

16

014/DzP

61,5

17

068/DzP

61,5

18

102/DzP

61,5

19

038/DzP

61

20

103/DzP

60,5

21

013/DzP

59,5

22

056/DzP

59,5

23

095/DzP

58,5

24

058/DzP

58

25

015/DzP

58

26

034/DzP

58

27

053/DzP

58

Kandydaci rezerwowi do udziału w projekcie

28

069/DzP

57,5

29

100/DzP

57,5

30

047/DzP

57

31

012/DzP

56

32

028/DzP

56

33

084/DzP

56

34

032/DzP

55,5

35

074/DzP

55,5

36

030/DzP

55

37

077/DzP

55

38

099/DzP

55

39

057/DzP

54,5

40

096/DzP

53,5

41

001/DzP

52,5

42

087/DzP

52,5

43

093/DzP

52

44

021/DzP

52

45

027/DzP

51,5

46

033/DzP

51

47

019/DzP

50

48

023/DzP

50

49

037/DzP

49,5

50

055/DzP

49,5

51

007/DzP

47,5

52

025/DzP

47,5

53

097/DzP

47

54

075/DzP

46,5

55

086/DzP

46

56

004/DzP

46

57

072/DzP

45

58

079/DzP

45

59

052/DzP

45

60

071/DzP

44,5

61

104/DzP

44,5

62

080/DzP

44

63

045/DzP

41,5

64

024/DzP

41,5

65

049/DzP

40,5

66

067/DzP

40,5

67

026/DzP

40

Kandydaci rezerwowi do udziału w projekcie którzy nie uzyskali minimalnego progu 40 punktów

68

088/DzP

39

69

089/DzP

39

70

091/DzP

38,5

71

041/DzP

37,5

72

063/DzP

37,5

73

065/DzP

37,5

74

003/DzP

36

75

060/DzP

36

76

106/DzP

36

77

090/DzP

35,5

78

008/DzP

35,5

79

035/DzP

35

80

042/DzP

34,5

81

061/DzP

34

82

010/DzP

34

83

029/DzP

33,5

84

039/DzP

33,5

85

020/DzP

32

86

101/DzP

31

87

085/DzP

28

88

046/DzP

27,5

89

059/DzP

27

90

036/DzP

25

91

094/DzP

25

92

066/DzP

24

93

064/DzP

15

94

082/DzP

10

95

076/DzP

5

96

083/DzP

5

Lista kandydatów odrzuconych w wyniku oceny formalnej

-

006/DzP

0

-

009/DzP

0

-

017/DzP

0

-

018/DzP

0

-

022/DzP

0

-

043/DzP

0

-

070/DzP

0

-

078/DzP

0

-

105/DzP

0


Wszyscy kandydaci zostaną powiadomieni o wyniku rekrutacji dodatkowo listem poleconym, z załączoną kopią Karty oceny formalnej i merytorycznej.
Osoby znajdujące się na liście rezerwowej mają prawo do odwołania się od wyników rekrutacji zgodnie z procedurą odwoławczą określoną w Regulaminie rekrutacji.
Po rozpatrzeniu odwołań przez Komisję Rekrutacyjną ogłoszona zostanie ostateczna lista rankingowa.Zmiana w Regulaminie rekrutacji uczestników projektu "Dźwignia przedsiębiorczości"

Aktualizacja: 24.01.2011

Z dniem 24 stycznia 2011 roku wchodzi w życie zmiana w Regulaminie rekrutacji uczestników projektu „Dźwignia przedsiębiorczości”.
Zmiana polega na umożliwieniu kandydatom dokonania jednorazowej poprawki błędów formalnych nie dotyczących treści merytorycznej dokumentów rekrutacyjnych.
Zapis zawarty w ust. 10 w § 5 Regulaminu rekrutacji uczestników projektu "Dźwignia przedsiębiorczości" ulega zmianie i otrzymuje nową treść która brzmi:
"Ocenie merytorycznej podlegają formularze rekrutacyjne poprawne pod względem formalnym. Osoba, której Dokumenty rekrutacyjne mogą w ocenie Komisji rekrutacyjnej zostać odrzucone z przyczyn formalnych dotyczących:
- braku podpisu osoby składającej Formularz rekrutacyjny we wskazanym miejscu,
- nie wypełnienia wszystkich pól Formularza rekrutacyjnego (nie dot. pól podlegających ocenie merytorycznej),
- braku załączonej kserokopii dowodu osobistego lub innego dokumentu zawierającego PESEL potwierdzonej "za zgodność z oryginałem",
- braku podpisu pod oświadczeniami zawartymi w Formularzu rekrutacyjnym,
ma możliwość ich jednokrotnego uzupełnienia osobiście w Biurze projektu w terminie 4 dni roboczych licząc od dnia powiadomienia kandydata o w/w błędach elektronicznie (e-mail) lub telefonicznie. W przypadku wystąpienia innych błędów formalnych Kandydat na uczestnika projektu nie ma prawa do ich uzupełnienia."
Do pobrania:
>>> Aneks nr 1/2011 do regulaminu rekrutacji (.doc) >>>
>>> Aneks nr 1/2011 do Regulaminu rekrutacji (.pdf) >>>Zakończenie rekrutacji do projektu "Dźwignia przedsiębiorczości"

Aktualizacja: 24.01.2011

Informujemy, ze w dniu 21 stycznia 2011 roku o godz. 17.30 zakończona została rekrutacja do projektu "Dźwignia przedsiębiorczości"
Od 24 stycznia br. rozpoczną się prace Komisji rekrutacyjnej, które potrwają przez ok. 2 tygodnie. Wyniki i informacje nt. postępów prac komisji rekrutacyjnej będą publikowane na stronie www.dzwigniaprzedsiebiorczosci.zkip.pl na bieżąco.
Jednocześnie informujemy, że zmianie uległ regulamin rekrutacji i obecnie dopuszczalna będzie jedna poprawka dot. błędów formalnych (nie dotyczacych części merytorycznej Formularza rekrutacyjnego).
Osoby w których dokumentacji zostaną stwierdzone błędy formalne - dopuszczalne do poprawienia, zostaną wezwane do ich uzupełnienie w terminie 4 dni roboczych od wezwania telefonicznego lub pocztą e-mail.UWAGA!
Przedłużenie terminu rekrutacji do projektu Dźwignia przedsiębiorczosci do 21 stycznia 2010 r.

Aktualizacja: 14.01.2011

Osoby zainteresowane złożeniem dokumentacji rekrutacyjnej do projektu "Dźwignia przedsiębiorczości" informujemy o przedłużeniu terminu naboru dokumentów rekrutacyjnych do 21 stycznia 2011 r.Zmiana w Regulaminie uczestnictwa w projekcie "Dźwignia przedsiębiorczości"

Aktualizacja: 05.01.2011

Z dniem 5 stycznia 2011 roku wchodzi w życie nowy Regulamin uczestnictwa w projekcie „Dźwignia przedsiębiorczości”.

Jednocześnie informujemy, że Regulamin rekrutacji uczestników projektu „Dźwignia przedsiębiorczości” oraz zasady oceniania nie ulegają zmianom.

Zmiany w Regulaminie uczestnictwa dotyczą uproszczenia kwestii formalnych dot. składania dodatkowych dokumentów w momencie zakwalifikowania kandydata do projektu oraz wprowadzono zalecenia co do celu wydatkowanych środków wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości.

Osoby składające dokumenty rekrutacyjne po 4 stycznia br. zobowiązane są do zapoznania się z nowym regulaminem uczestnictwa w projekcie z dnia 5 stycznia 2011 roku.

Osoby które złożyły Dokumenty rekrutacyjne w dniach 3-4 stycznia br. mają prawo do ponownego złożenia dokumentów w terminie naboru tj. do 14 stycznia br. Osoby które nie planują zmian w formularzu nie muszą składać powtórnie Dokumentów rekrutacyjnych, rozpatrzone zostaną dokumenty złożone w dniach 3-4 stycznia br.  

Lista zmian w regulaminie z dnia 20 grudnia 2010r. w stosunku do regulaminu z dnia 5 stycznia 2011r.:

Par. 5. ust. 8. zapis: „oświadczenia o nieotrzymaniu środków na podjęcie działalności gospodarczej z funduszy publicznych” - skreślono.

Par. 7. ust. 3. lit. d. - skreślono.

Par. 7. ust. 18. lit. b. zmieniono na: „koszty prac remontowych i budowlanych mających na celu dostosowanie budynków, pomieszczeń i miejsc pracy do podejmowanej działalności gospodarczej. Zaleca się, aby koszty prac remontowych i budowlanych obejmowały maksymalnie 50% dotacji, a ewentualne przekroczenie tego pułapu było uzasadnione specyfiką planowanej działalności. Podstawą uznania wydatków, dotyczących nabycia robót i materiałów budowlanych jest przedstawienie prawa do lokalu w formie własności lub wynajmu przez okres co najmniej roku od momentu założenia działalności gospodarczej. Koszt zostanie uznany za kwalifikowany, gdy zostanie przedstawiona odpowiednia dokumentacja potwierdzająca prawa do lokalu oraz kosztorys inwestorski na etapie składania Wniosku o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości”,

Par. 7. ust. 18. lit. c. zmieniono na: „zakup środków transportu - podstawą uznania wydatku za kwalifikowany jest jego niezbędność do prowadzenia działalności gospodarczej, przedstawienie przez Beneficjenta pomocy dokumentu uprawniającego do prowadzenia pojazdu, a w przypadku zakupu używanego środka transportu wycena rzeczoznawcy do rozliczenia dotacji. Zaleca się, aby koszty zakupu środków transportu obejmowały maksymalnie 50% dotacji, a ewentualne przekroczenie tego progu było uzasadnione specyfiką planowanej działalności”.

Par. 7. ust. 18. lit. d. zmieniono na: „środki obrotowe (uznane za niezbędne dla prowadzenia działalności gospodarczej i odpowiednio uzasadnione we Wniosku o przyznanie wsparcia finansowego). Zaleca się, aby koszty zakupu środków obrotowych obejmowały maksymalnie 20% dotacji, a ewentualne przekroczenie tego progu było uzasadnione specyfiką planowanej działalności”.

Par. 7. ust. 19. lit. g. - skreślono.

Par. 7. ust. 26. - skreślono.

Par. 7. ust. 29. - zapis: „Beneficjent pomocy zobowiązany będzie w terminie 3 miesięcy od daty podpisania Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego ponieść wydatki inwestycyjne.” zmieniono na: „Beneficjent pomocy zobowiązany będzie w terminie 3 miesięcy od daty przekazania środków przyznanych na podstawie Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego ponieść wydatki inwestycyjne.”Dokumentacja rekrutacyjna - dokumenty do pobrania

Aktualizacja: 05.01.2011

Dokumenty do pobrania:
Formularz rekrutacyjny (doc)
Formularz rekrutacyjny (pdf)
Regulamin rekrutacji uczestników projektu Dźwignia przedsiębiorczości (doc)
Regulamin rekrutacji uczestników projektu Dźwignia przedsiębiorczości (pdf)
Karta oceny formalnej i merytorycznej (doc) - do wglądu dla kandydatów
Karta oceny formalnej i merytorycznej (pdf) - do wglądu dla kandydatów
Regulamin uczestnictwa w projekcie 2011.01.05(doc)
Regulamin uczestnictwa w projekcie 2011.01.05 (pdf)

Dokumenty są do pobrania w pliku .doc (MS Word) oraz .pdf (Adobe Reader) do wyboru. Aby otworzyć dokument .pdf należy mieć zainstalowany bezpłatny program Adobe Reader pobierz i zainstaluj Adobe Reader >>>Oznakowanie koperty Dokumentów rekrutacyjnych

Aktualizacja: 05.01.2011

UWAGA! Przypominamy, że koperta w której składane są Dokumenty rekrutacyjne powinna być opisana zgodnie z Regulaminem rekrutacji. Na kopercie powinien znajdować się m.in. adres zamieszkania kandydata zgodny z danymi zawartymi w Formularzu rekrutacyjnym oraz nr. telefonu kandydata i adres e-mail (również na kopercie dostarczanej pocztą). Treść opisu powinna być czytelna.Nabór dokumentów rekrutacyjnych do projektu "Dźwignia przedsiębiorczości"

Aktualizacja: 03.01.2011

Rozpoczynamy nabór dokumentów rekrutacyjnych do projektu "Dźwignia przedsiębiorczości".
Nabór potrwa od 3 stycznia 2011 r. do 21 stycznia 2011 roku, lub do momentu przekroczenia 120 szt. wniosków.
Dokumenty należy składać w biurze projektu w godz. 9.30 - 17.30.

Informacja o ewnetualnym wcześniejszym zamknięciu naboru zostanie opublikowana na stronie internetowej www.dzwigniaprzedsiebiorczosci.zkip.pl i w biurze projektu.
Przypominamy o konieczności zapoznania się z Regulaminem rekrutacji przed przystapieniem do wypełniania Dokumentów rekrutacyjnych.
Dokumenty rekrutacyjne i regulaminy są do pobrania na stronie internetowej projektu www.dzwigniaprzedsiebiorczosci.zkip.pl oraz w biurze projektu.Termin rekrutacji do projektu "Dźwignia przedsiębiorczości"

Aktualizacja: 20.12.2010

Informujemy, że nabór dokumentów rekrutacyjnych do projektu "Dźwignia przedsiębiorczości" rozpocznie się 3 stycznia 2011 r. i potrwa do 21 stycznia 2011 roku, lub do momentu przekroczenia 120 szt. wniosków.
Dokumenty rekrutacyjne i regulaminy są do pobrania na stronie internetowej projektu www.dzwigniaprzedsiebiorczosci.zkip.pl oraz w biurze projektu.Informacje o projekcie

Aktualizacja: 01.10.2010


W październiku 2010 roku Zrzeszenie Kupców i Przedsiębiorców rozpoczyna realizację projektu pod nazwą „Dźwignia przedsiębiorczości” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich
- Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.
Projekt będzie realizowany do czerwa 2012 roku.


Celem wsparcia realizowanego w ramach projektu „Dźwignia przedsiębiorczości” jest promowanie postaw kreatywnych i przedsiębiorczych oraz wspieranie rozwiązań i inicjatyw służących tworzeniu nowych miejsc pracy w obszarze przedsiębiorczości i samo zatrudnienia. W trakcie projektu 30 osób uzyska fachową wiedzę z zakresu przedsiębiorczości, a 20 z nich otrzyma wsparcie na uruchomienie działalności gospodarczej osób fizycznych lub spółdzielni socjalnej.

 

Projekt obejmuje następujące typy wsparcia:

 

I. wsparcie szkoleniowe i podstawowe wsparcie doradcze.

- szkolenie „ABC przedsiębiorczości” (40 godzin). Umożliwi ono uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej.
Program szkolenia będzie obejmować m.in. zasady rejestracji działalności, wybór formy prawnej prowadzenia działalności, formy opodatkowania, zasady rozliczeń z Urzędem Skarbowym i ZUS, podatek od osób fizycznych, VAT, podstawy marketingu, prawa pracy, prawnych aspektów prowadzenia działalności, zarządzania oraz przygotowania biznesplanu i wypełniania wniosków. Szkolenie będzie przeprowadzone w 2 grupach po 15 osób każda. Ze względu na możliwość udziału w projekcie osób pracujących, szkolenia odbywać się będą w weekendy (piątek-niedziela).

- doradztwo indywidualne – „Biznes plan - sukces plan”. Uczestnicy projektu skorzystają z
5 godzinnego indywidualnego doradztwa z zakresu przygotowania biznesplanu oraz 2 godzinnego doradztwa z zakresu wypełniania wniosków o przyznanie wsparcia finansowego oraz podstawowego wsparcia pomostowego.

 

II. Wsparcie finansowe i wsparcie pomostowe

- 20 uczestników projektu otrzyma wsparcie na rozwój przedsiębiorczości w wysokości do 40 tys. złotych oraz finansowe wsparcie pomostowe w wysokości 800 złotych miesięcznie przez okres pierwszych 6 miesięcy od rozpoczęcia działalności gospodarczej.

- przedłużone wsparcie pomostowe w wys. 800 zł miesięcznie otrzyma 10 uczestników projektu (firm) na okres kolejnych 6 miesięcy.

 

III. Wsparcie specjalistyczne – doradztwo i szkolenia

- beneficjenci ostateczni którzy założą działalność gospodarczą i otrzymają wsparcie finansowe skorzystają z doradztwa indywidualnego (6 godzin) z zakresu rachunkowości, finansów, podatków, prawa, pozyskiwania wsparcia zewnętrznego, dotacji, funduszy.

- dla beneficjentów zostaną zorganizowane cztery dodatkowe szkolenia specjalistyczne w małych grupach:

Temat A: podatek dochodowy, podatek VAT, ubezpieczenia społeczne (8 godzin),

Temat B: zarządzanie zasobami ludzkimi, prawo pracy, umowy w obrocie gospodarczym (8 godzin),

Temat C: prowadzenie działalności gospodarczej na terenie UE, pozyskiwanie funduszy UE (6 godz.),

Temat D: e-handel, e-marketing (8 godzin).
- doradztwo grupowe z zakresu wypełniania wniosków o przedłużone wsparcie pomostowe

 

 

Dla kogo?

 

Projekt skierowany jest do osób zamieszkałych (zgodnie z kodeksem cywilnym) na terenie miast i gmin o szczególnie niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej:

- miasta i gminy miejsko-wiejskiej Polanów,

- miasta i gminy miejsko-wiejskej Bobolice,

- miasta i gminy wiejskiej Tychowo,

- miasta Białogard oraz gminy wiejskiej Białogard,

i

zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą na terenie woj. zachodniopomorskiego w obszarze niezwiązanym z produkcją roslinną i/lub zwierzęcą..

 

W trakcie procesu rekrutacji priorytetowo traktowane będą:

- osoby pozostające bez zatrudnienia przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy w ciągu ostatnich 24 miesięcy przed przystąpieniem do projektu,
- kobiety, w tym zwłaszcza powracające oraz wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci,
- osoby do 25 roku życia,
- osoby niepełnosprawne,
- osoby po 45 roku życia.

Przynależność do w/w grup nie jest warunkiem ubiegania się o uczestnictwo w projekcie. Podstawowym warunkiem jest miejsce zamieszkania określone powyżej i planowanie założenia działalności gospodarczej na terenie woj. zachodniopomorskiego.

 

Z udziału w projekcie wyklucza się:

- osoby, które posiadały zarejestrowaną dział. gosp. w okresie 1 roku przed dniem przystąpienia do projektu (zarejestrowane w charakterze przedsiębiorcy w Krajowym Rejestrze Sądowym bądź Ewidencji Działalności Gospodarczej, niezależnie od zaistnienia dodatkowych warunków pozwalających stwierdzić faktyczne uruchomienie działalności gospodarczej),
- osoby, które w okresie co najmniej 3 lat poprzedzających dzień przystąpienia do projektu otrzymały środki na podjęcie dział. gosp. pochodzące z funduszy publicznych,
- osoby, będące uczestnikami innych projektów realizowanych w ramach działania 6.2 POKL,
- osoby, które korzystają równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy oraz w ramach Poddziałania 8.1.2 POKL na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
- osoby pozostających w stosunku pracy lub innym (umowy cywilnoprawne) ze Zrzeszeniem Kupców i Przedsiębiorców lub wykonawcą w ramach projektu,
- osoby, które łączy lub łączył ze Zrzeszeniem Kupców i Przedsiębiorców i/lub pracownikiem Zrzeszenia Kupców i Przedsiębiorców uczestniczącym w procesie rekrutacji i oceny biznesplanów związek małżeński, stosunek pokrewieństwa i powinowactwa i/lub związek z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,
- rolników oraz domowników rolników ubezpieczonych w KRUS i wykonujących prace w gospodarstwie rolnika.

 

Terminy:

 

Termin rekrutacji: 3 - 21 stycznia 2011 r.

Uwaga!: Niniejsza informacja nie jest regulaminem i może ulec zmianie. Obowiązującymi dokumentami jest regulamin i inne dokumenty projektu które będą systematycznie umieszczane i aktualizowane na tej stronie.

 

Kontakt:

 

Biuro Projektu

„Dźwignia przedsiębiorczości”

 

Zrzeszenie Kupców i Przedsiębiorców

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 6  (I piętro)

75-511 Koszalin

 

tel.: 94 342 27 70 wewnętrzny 4

e-mail: dzwignia@zkip.pl

 

Osoba do kontaktu:

Agnieszka Sekulska

e-mail: a.sekulska@zkip.pl

 

www.dzwigniaprzedsiebiorczosci.zkip.plStrona 2 Przejdź do: Strona 1

Człowiek - najlepsza inwestycja

www.efs.gov.pl

Rozmiar: 709 bajtów
Rozmiar: 879 bajtów Rozmiar: 708 bajtów Rozmiar: 832 bajtów

(c) ZKiP 2010